دکتر نرگس مدیم زاده متخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پرشکی تهران و همچنین دارای فلوشیپ  پرینالوژی و طب مادر و جنین می باشد. حوزه تخصصی ایشان کنترل حاملگی های پرخطر و جراحی های زنان و زایمان می باشد.

متخصص: زنان و زایمان

فلوشیپ: پریناتولوژی، طب مادر و جنین

حوزه تخصصی: کنترل حاملگی های پرخطر، جراحی های زنان و زایمان

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

متخصص زنان و زایمان

دکتر نرگس مدیم زاده متخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پرشکی تهران و همچنین دارای فلوشیپ  پرینالوژی و طب مادر و جنین می باشد. حوزه تخصصی ایشان کنترل حاملگی های پرخطر و جراحی های زنان و زایمان می باشد.

متخصص: زنان و زایمان

فلوشیپ: پریناتولوژی، طب مادر و جنین

حوزه تخصصی: کنترل حاملگی های پرخطر، جراحی های زنان و زایمان

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نرگس ندیم زاده

دکتر نرگس مدیم زاده متخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پرشکی تهران و همچنین دارای فلوشیپ  پرینالوژی و طب مادر و جنین می باشد. حوزه تخصصی ایشان کنترل حاملگی های پرخطر و جراحی های زنان و زایمان می باشد.

متخصص: زنان و زایمان

فلوشیپ: پریناتولوژی، طب مادر و جنین

حوزه تخصصی: کنترل حاملگی های پرخطر، جراحی های زنان و زایمان

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نرگس ندیم زاده

دکتر نرگس مدیم زاده متخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پرشکی تهران و همچنین دارای فلوشیپ  پرینالوژی و طب مادر و جنین می باشد. حوزه تخصصی ایشان کنترل حاملگی های پرخطر و جراحی های زنان و زایمان می باشد.

متخصص: زنان و زایمان

فلوشیپ: پریناتولوژی، طب مادر و جنین

حوزه تخصصی: کنترل حاملگی های پرخطر، جراحی های زنان و زایمان

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران